Jönköpings kommun

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklats och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

På SA-programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och att urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sållar och bearbetar information med källkritiska metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling. Efter studenten är målet att du ska vara förberedd för fortsatta studier på högskola och universitet. 

På SA arbetar vi mycket utifrån diskussioner. Genom att vända och vrida på problem skapar lärare och elev tillsammans nya insikter och förståelse. Vi satsar också särskilt på att hela tiden utveckla våra omvärldskontakter och att utbildningen ska vara verklighetsnära. Detta gör vi bland annat genom att regelbundet använda studiebesök som en naturlig del av undervisningen. Centrala ämnen är Språk, Samhällskunskap, Historia, Hållbar utveckling, Psykologi och Sociologi. Vi samarbetar i projekt mellan olika kurser för att skapa en helhet. 

Inför år två får du välja en programinriktning. Inriktningen Beteendevetenskap fokuserar på ämnena Psykologi, Sociologi samt Pedagogik. Inriktningen Samhällsvetenskap fokuserar på ämnena Historia och Religion samt kurser som Internationella relationer och Politik och hållbar utveckling.

Inriktning Beteendevetenskap

Denna inriktning fokuserar på människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap. Ledarskap har en central roll inom beteendevetenskap där fokus ligger på hur individer utvecklas som ledare samt hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Beteendevetenskapen grundar sig på de tre centrala ämnena Psykologi, Sociologi samt Pedagogik

Psykologin utvecklar förmågan att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. Du får även möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter.

Sociologin ger ett helhetsperspektiv på samhället och analyserar hur individer, grupper, organisationer och institutioner dels påverkar varandra och dels återverkar på samhället i stort.

Pedagogiken utvecklar dina kunskaper om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang samt kunskaper om olika pedagogiska teorier.

Inom inriktningen läser du vidare i programfördjupningen Kulturmöten.

Kulturmöten - Fördjupning

I framtiden kommer händelser och händelseutvecklingar i andra delar av världen spela en allt större roll för oss. I denna fördjupning fokuserar du på olika kulturer och kulturmöten i det globaliserade och mångkulturella samhälle vi lever i idag. Detta förutsätter en god kommunikationsförmåga hos personer som vill jobba med människor.

Därför får du under årskurs tre läsa kursen Etnicitet och kulturmöten, som handlar om möten mellan olika kulturer. Du läser också kursen Människans miljöer, som handlar om människors olika miljöer och livsvillkor. Fördjupningen innehåller även möjligheten att själv välja en kurs. För att du ska ha en möjlighet att anpassa fördjupningen till dina egna önskemål kan du välja att till exempel läsa mer Psykologi eller Engelska.

Inriktning Samhällsvetenskap

På Samhällsvetenskapsinriktningen fördjupar du dig särskilt i frågor som rör internationella relationer och hur vi kan skapa ett samhälle för framtiden. Du får chans till en djupare förståelse inom ämnen som Historia och Religion, samt läser kurser som Internationella relationer och Politik och hållbar utveckling. Utöver lektionsundervisning förekommer det även en hel del lärorika studiebesök och ditt tredje år läser du vidare i programfördjupningen Framtidens samhälle.

Framtidens samhälle - Fördjupning

Eftersom samhället är i ständig förändring och våra och andras liv påverkas av det som händer globalt i världen är det viktigt med en insikt i hur det globaliserade samhället fungerar. I programfördjupningen Framtidens samhälle läser du därför under årskurs tre kursen Internationella relationer, som handlar om globala relationer mellan stater och andra aktörer. Du läser också Politik och hållbar utveckling, där du lär dig om hur vi idag och imorgon kan skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Fördjupningen innehåller även möjligheten att själv välja en kurs. För att du ska ha en möjlighet att anpassa fördjupningen till dina egna önskemål kan du välja att till exempel läsa mer Historia eller Engelska.

Efter gymnasiet

SA ger dig både bredd och djup som gör att du får behörighet till ett stort antal högre utbildningar oberoende vilken inriktning inom SA du valt. Båda inriktningarna ger dig exempelvis möjlighet att vidareutbilda dig till beteendevetare, journalist, personalvetare, polis och socionom, marknadsförare, statsvetare eller psykolog.

Alumner

Zeinab står i profil, ler och tittar mot kameran.

Zeinab Musawi
gick Samhällsvetenskapsprogrammet på ED med inriktning beteendevetenskap och tog studenten 2017.

Vad gör du idag?
Idag läser jag mitt sista år på HLK till grundskolelärare i årskurs 4-6. Jag arbetar även vid sidan om studierna med utsatta kvinnor som behöver stöd i sin vardag, och även på ett lager varannan helg.

Vad har du tagit med dig från ED?
Tack vare min tid på Samhällsprogrammet på ED har jag tagit med mig främst mina högskoleförberedande behörigheter i ryggsäcken, men även lärdomar från mycket uppsatsskrivande och annan teoretisk kunskap som har varit väldigt betydelsefull i mina högskolestudier. Inte minst vill jag även lyfta fram ett väldigt stöttande och coachande lärarteam som alltid fanns där när hjälp behövdes, vilket förberedde mig extra mycket till just det program jag läser idag.

Ertan som tittar in i kameran.

Ertan Kantur
gick Samhällsvetenskapsprogrammet på ED med inriktning samhällsvetenskap och tog studenten 2015.

Vad gör du idag?
Efter att ha pluggat offentlig förvaltning på Göteborgs universitet sitter jag idag som förtroendevald för studentkåren på universitetet. Uppdraget är på ett år och innebär kort och gott att jag arbetar för att föra studenternas talan mot universitet i utbildningsfrågor och att utveckla studentlivet på universitetet för att alla studenter ska kunna ha en social studietid.

Vad har du tagit med dig från ED?
Samhällsvetarprogrammet har förberett mig väl genom att jag fått träna på viktiga förmågor som krävs i mitt arbete: att kunna analysera, ifrågasätta och tänka kritiskt om hur de beslut som universitetet tar påverkar studenternas utbildning, arbetsmiljö och hälsa. Men det viktigaste jag tagit med mig från Samhällsvetarprogrammet och lärarna på ED är förmågan att ta för sig och att lita på sig själv med de kunskaper man har!